Mainstream Psychology

Mainstream Psychology

The one rule that anyone with moral stamina actually can follow is the one that commands us to avoid the comforts of the ›mainstream‹. (Robinson, 2000, p. 43)

Within the field of theoretical psychology, and particularly critical psychology, there are frequent references to ›mainstream psychology‹, usually in a context that implies that it is something problematic, bad, or even dangerous. Although this is a topic for debate and disagreement, it might be helpful to elaborate on what this ›mainstream psychology‹ refers to.

Läs mer

Aristoteles och psykologin

Aristoteles (Αριστοτέλης, 384–322 f.Kr.) studerade vid Platons akademi i närmare 20 år, men lämnade akademin efter Platons död, bland annat för att vara lärare åt prins Alexander (sedemera känd som Alexander den Store, Μέγας Αλέξανδρος). Aristoteles omformulerade sin filosofi och återvände år 335 till Athen för att grunda en egen skola, Lykeion (Λύκειον).

Läs mer

Platon och psykologin

Om filosofin består av fotnoter till Platon, menar filosofiprofessorn Daniel Robinson att psykologin är fotnoter till Aristoteles. Psykologin uppstod visserligen inte som en självständig akademisk disciplin förrän på 1870-talet, men psyket – själen, intellektet, anden och det där som det grekiska ordet ψυχή innefattar – har varit föremål för filosofisk spekulation i tusentals år, förmodligen så länge människor varit medvetna varelser (med-vetande, »veta med sig«, av latinets conscientia). Den västerländska filosofins grundande förknippas med Thales från Miletos (Θαλής ο Μιλήσιος, 624–546 f.Kr.), men Platon är den förste vars skrifter finns bevarade.

Läs mer

Psykoanalysen

I den sjätte delen av min introduktion till psykologin tar jag upp psykoanalysen och dess utveckling från driftpsykologi, jag-psykologi, objektrelationsteori och själv-psykologi till modern psykodynamisk teori.
Läs mer

Den kognitiva psykologin

I den nionde delen av min introduktion till psykologin tar jag upp den kognitiva revolutionen under 1950-talet och dess betydelse för psykologin.
Läs mer

Gestaltpsykologin

I den åttonde delen av min introduktion till psykologin tar jag upp gestalspsykologin som med utgångspunkt i bland annat fenomenologin lade grunden för den senare kognitiva psykologin.
Läs mer

Empirism och rationalism

I den fjärde delen av min introduktion till psykologin tar jag upp de på 1700-talet dominerande filosofiska inriktningarna, empirism och rationalism, och hur dessa två tanketraditioner fortfarande lever kvar i dagens akademiska psykologi.
Läs mer

Behaviorismen

I den femte delen av min introduktion till psykologin tar jag upp behaviorismen (Watson) och radikalbehaviorismen (Skinner) och dess betydelse för den experimentella psykologin.
Läs mer

William James och funktionalismen

I den tredje delen av min introduktion till psykologin tar jag upp funktionalismen och dess betydelse för psykologin i slutet på 1800-talet genom pragmatismens företrädare, William James och Charles Pierce.
Läs mer

Hur psykologin blev psykologi

I den andra delen av min introduktion till psykologin berör jag hur psykologin etablerades som självständig akademisk disciplin under 1800-talet.
Läs mer