Naturalism and the misrepresentation of consciousness

Phenomenology does not solve the mystery of consciousness, but it reframes the question and provides a starting point that retains an intelligible notion of consciousness and subjectivity throughout the analysis. It is explicitly non-naturalist, but not at odds with a weak commitment to physicalism. Dualism is not the only viable alternative to physicalism; phenomenology constitutes a non-dualist alternative to the strong commitment to physicalism that naturalism entails.
Läs mer

Fenomenologin

Utdrag ur min doktorsavhandling, »Män möter mödravård: om betydelsen av ›vi‹ i mötet med mödrahälsovård, förlossningsvård och BB-vård« (Umeå universitet, Institutionen för psykologi, 2016, s. 68–77).

Ordet »fenomenologi« har i huvudsak tre olika betydelser: (1) ett delområde inom filosofin vid sidan om andra sådana delområden som ontologi, epistemologi och etik; (2) en filosofisk riktning eller tanketradition förknippad med kontinental filosofi; (3) en av Edmund Husserl utarbetad filosofisk metod att närma sig grundläggande frågor som »medvetande«, »mening«, »kunskap«. Här är det de två senare betydelserna som avses, alltså fenomenologin som tanketradition och som filosofisk metod. Vilka tänkare som utöver Edmund Husserl bör räknas till den fenomenologiska tanketraditionen är omtvistat, men ofta nämns Simone de Beauvoir, Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty och Jean-Paul Sartre (se t. ex. Beauvoir, 2002; Heidegger, 2013; Merleau-Ponty, 1997; Sartre, 1983). Alltför ofta – och kanske särskilt inom psykologiämnet – uppfattas fenomenologi som en särskild forskningsmetod (se t. ex. Ashworth, 2003; Colaizzi, 1978; Giorgi, 2009; Karlsson, 1993; Langdridge, 2007; Lindseth & Norberg, 2004; Manen, 1990; Sages, 2014; Smith, Flowers, & Larkin, 2009), men detta är att betrakta som ett missförstånd: det rör sig inte om ett särskilt sätt att undersöka »fenomen«, utan om forskningsansatser grundade i en fenomenologisk tanketradition.

Läs mer

Män möter mödravård: slutsatser (utdrag ur inledningskapitlet)

Utdrag ur min doktorsavhandling, »Män möter mödravård: om betydelsen av ›vi‹ i mötet med mödrahälsovård, förlossningsvård och BB-vård« (Umeå universitet, Institutionen för psykologi, 2016, s. 22–27).

Det hör till kunskapssökandets väsen att ny kunskap kastar nytt ljus över de fenomen och företeelser man söker kunskap om. Det är inte ovanligt att de frågeställningar som ett forskningsprojekt startar med senare behöver revideras. Som regel gör man dessa justeringar inom ramen för forskningsprojektet som sådant och det är därför inget konstigt att de frågeställningar och problemformuleringar som inledningsvis motiverade ett forskningsanslag i de publikationer som sedermera blir resultatet av projektet är justerade, förfinade eller omformulerade. Det är alltså helt i linje med kunskapssökandets villkor att det här forskningsprojektet, som började med en strävan att förstå mäns upplevelser av att vara utanför och osynliga i mötet med mödrahälsovård, förlossningsvård och BB-vård, sedermera pekade i en annan riktning, nämligen mot de möjligheter (eller avsaknad av möjligheter) den blivande eller nyblivna mammans partner har att finna en plats i det mellanmänskliga samspel som dessa möten utgör.

Läs mer

Theories of Depression: Explanations or Justifications?

One might ask if cognitive theory explains why cognitive psychotherapy works, or if cognitive theory justifies the use of cognitive therapy? Is cognitive theory the explanation or justification for cognitive psychotherapy? […] Although the monoamine hypothesis fits well with the ‘illness’ metaphor for psychological distress -- that is, mental problem as a kind of physiological disease -- few physicians or psychiatrists actually believe that depression is that simple. Nevertheless, this is often the story told when antidepressants are prescribed. Again, one must ask if the monoamine hypothesis *explains* why antidepressants work, or if the monoamine hypothesis justifies prescriptions of antidepressants. […] Similar arguments can be put forward for psychodanamic theories, behavioural theories, and so on. Theory is inextricably interconnected with practice, and the distinction between explanations and justifications is always unclear.
Läs mer

Den hegemoniska maskulinitetens hegemoni

Det råder knappast någon tveksamhet kring att de teorier som Raewyn Connell formulerade i slutet på 70-talet och början på 80-talet kommit att dominera maskulinitetsforskningen. Alla som forskar om män, maskulinitet eller näraliggande områden kommer förr eller senare komma i kontakt med Connells teori om hegemonisk maskulinitet och tvingas också förhålla sig till den: antingen är man pro-Connell, eller också är man det inte. Det enda man inte kan göra är att ignorera den.
Läs mer
Mainstream Psychology

Mainstream Psychology

The one rule that anyone with moral stamina actually can follow is the one that commands us to avoid the comforts of the ›mainstream‹. (Robinson, 2000, p. 43)

Within the field of theoretical psychology, and particularly critical psychology, there are frequent references to ›mainstream psychology‹, usually in a context that implies that it is something problematic, bad, or even dangerous. Although this is a topic for debate and disagreement, it might be helpful to elaborate on what this ›mainstream psychology‹ refers to.

Läs mer

Aristoteles och psykologin

Aristoteles (Αριστοτέλης, 384–322 f.Kr.) studerade vid Platons akademi i närmare 20 år, men lämnade akademin efter Platons död, bland annat för att vara lärare åt prins Alexander (sedemera känd som Alexander den Store, Μέγας Αλέξανδρος). Aristoteles omformulerade sin filosofi och återvände år 335 till Athen för att grunda en egen skola, Lykeion (Λύκειον).

Läs mer

Social konstruktionism

I den tionde och sista delen av min introduktion till psykologin tar jag upp den sociala konstruktionismen som manar till eftertanke kring vad psykologi är och väcker frågan huruvida en vetenskaplig psykologi ens är möjlig.
Läs mer

Psykoanalysen

I den sjätte delen av min introduktion till psykologin tar jag upp psykoanalysen och dess utveckling från driftpsykologi, jag-psykologi, objektrelationsteori och själv-psykologi till modern psykodynamisk teori.
Läs mer

Den kognitiva psykologin

I den nionde delen av min introduktion till psykologin tar jag upp den kognitiva revolutionen under 1950-talet och dess betydelse för psykologin.
Läs mer

Gestaltpsykologin

I den åttonde delen av min introduktion till psykologin tar jag upp gestalspsykologin som med utgångspunkt i bland annat fenomenologin lade grunden för den senare kognitiva psykologin.
Läs mer

Fenomenologin

I den sjunde delen av min introduktion till psykologin tar jag upp fenomenologin och dess inflytande på psykologin sedan början av 1900-talet.
Läs mer

Empirism och rationalism

I den fjärde delen av min introduktion till psykologin tar jag upp de på 1700-talet dominerande filosofiska inriktningarna, empirism och rationalism, och hur dessa två tanketraditioner fortfarande lever kvar i dagens akademiska psykologi.
Läs mer

Behaviorismen

I den femte delen av min introduktion till psykologin tar jag upp behaviorismen (Watson) och radikalbehaviorismen (Skinner) och dess betydelse för den experimentella psykologin.
Läs mer

William James och funktionalismen

I den tredje delen av min introduktion till psykologin tar jag upp funktionalismen och dess betydelse för psykologin i slutet på 1800-talet genom pragmatismens företrädare, William James och Charles Pierce.
Läs mer

Hur psykologin blev psykologi

I den andra delen av min introduktion till psykologin berör jag hur psykologin etablerades som självständig akademisk disciplin under 1800-talet.
Läs mer

Vad är psykologi?

Vad är egentligen psykologi? I den första delen av min introduktion till psykologin berör jag själva begreppet psykologi, skillnaden mellan akademisk och klinisk psykologi samt psykologins olika inriktningar och verksamhetsområden.
Läs mer