Den förvirrande stridslinjen mellan positivism och social konstruktionism

Många meningsskiljaktigheter inom den akademiska psykologin målas upp som en konflikt mellan två konkurrerande kunskapsteoretiska paradigm, närmare bestämt positivism och social konstruktionism (eller konstruktivism). Positivism förknippas med mätning, objektivitet och realism; social konstruktionism med subjektivitet, diversitet och avsaknaden av absoluta sanningar. Ibland dras skiljelinjen mellan »kvantitativa« respektive »kvalitativa« metoder, där positivismen sägs förespråka det förra, och social konstruktionism det senare.

Läs mer

Social konstruktionism

I den tionde och sista delen av min introduktion till psykologin tar jag upp den sociala konstruktionismen som manar till eftertanke kring vad psykologi är och väcker frågan huruvida en vetenskaplig psykologi ens är möjlig.
Läs mer